中小学生守则

导读:中小学生守则,中小学生守则1.àidǎngàigu?àir?nmín。liǎojiědǎngshǐgu?qíng,zhēnshìgu?jiār?ngyù,1.爱党爱国爱人民。了解党史国情,珍视国家荣誉,raàizǔgu?,raàir?nmín,raàizhōnggu?g?ngchǎndǎng。热爱祖国,热爱人民,热爱中国共产党。2.hàoxu?duōwankěnzuàny

中小学生守则

中小学生守则

1.ài dǎng ài gu? ài r?n mín 。 liǎo jiě dǎng shǐ gu? qíng ,zhēn shì gu? jiā r?ng yù , 1.

爱 党 爱 国 爱 人 民。 了 解 党 史 国 情, 珍 视 国 家 荣 誉,

ra ài zǔ gu? ,ra ài r?n mín ,ra ài zhōng gu? g?ng chǎn dǎng 。

热 爱 祖 国 , 热 爱 人 民,热 爱 中 国 共 产 党。

2. hào xu? duō wan kěn zuàn yán 。shàng ka zhuān xīn tīng jiǎng ,

2. 好 学 多 问 肯 钻 研 。 上 课 专 心 听 讲,

jī jí fā biǎo jiàn jiě , la yú kē xu? tàn suǒ ,yǎng ch?ng yua dú xí guàn 。

积 极 发 表 见 解,

乐 于 科 学 探 索, 养 成 阅 读 习 惯。

3.qín láo dǔ xíng la fang xiàn 。 zì jǐ shì zì jǐ zu? ,

3. 勤 劳 笃 行 乐 奉 献 。自 己 事 自 己 做 ,

zhǔ d?ng fan dān jiā wù ,cān yǔ láo d?ng shí jiàn ,ra xīn zhì yuàn fú wù。

主 动 分 担 家 务 , 参 与 劳 动 实 践, 热 心 志 愿 服 务。

4.míng lǐ shǒu fǎ jiǎng měi d? 。zūn shǒu gu? fǎ xiào jì ,zì jiào lǐ ràng pái duì ,

4. 明 礼 守 法 讲 美 德。 遵 守 国 法 校 纪, 自 觉 礼 让 排 队,

bǎo chí gōng g?ng wai shēng ,ài hù gōng g?ng cái wù 。

保 持 公 共 卫 生 ,爱 护 公 共 财 物 。

5.xiào qīn zūn shī shàn dài r?n 。

xiào fù mǔ jìng shī zhǎng ,ài jí tǐ zhù t?ng xu? ,

5. 孝 亲 尊 师 善 待 人 。 孝 父 母 敬 师 长 ,爱 集体 助 同 学,

xū xīn jiē sh?u pī píng ,xu? huì h? zu? g?ng chǔ 。

虚 心 接 受 批 评 ,学 会 合 作 共 处 。

6.ch?ng shí shǒu xìn yǒu dān dāng 。bǎo chí yán xíng yí zhì ,

6. 诚 实 守 信 有 担 当 。 保 持 言 行 一 致, 6.ch?ng shí shǒu xìn yǒu dān dāng 。bǎo chí yán xíng yí zhì ,

不 说 谎 不 作 弊, 借 东 西 及 时 还 ,做 到 知 错 就 改。

7.zì qiáng zì lǜ jiàn shēn xīn 。jiān chí duàn liàn shēn tǐ ,

7.自 强 自 律 健 身 心。 坚 持 锻 炼 身 体,

la guān kāi lǎng xiàng shàng ,bú xī yān bú hē jiǔ ,w?n míng lǜ sa shàng wǎng 。

乐 观 开 朗 向 上, 不 吸 烟 不 喝 酒 , 文 明 绿 色 上 网。

8.zhēn ài shēng mìng bǎo ān quán 。h?ng dēng tíng lǜ dēng xíng ,

8. 珍 爱 生 命 保 安 全 。 红 灯 停 绿 灯 行,

fáng nì shuǐ bú wán huǒ ,huì zì hù dǒng qiú jiù ,jiān ju? yuǎn lí dú pǐn 。

防 溺 水 不 玩 火 , 会 自 护 懂 求 救 ,坚 决 远 离 毒 品。

9.qín jiǎn ji? yuē hù jiā yuán 。bú bǐ chī hē chuān dài ,ài xī huā cǎo shù mù ,

9 .勤 俭 节 约 护 家 园 。

不 比 吃 喝 穿 戴, 爱 惜 花 草 树 木,

ji? liáng ji? shuǐ ji? diàn ,dī tàn huán bǎo shēng hu? 。

博泰典藏网btdcw.com包含总结汇报、行业论文、高中教育、经管营销、出国留学、计划方案、工程科技、外语学习、资格考试、表格模板、高等教育、自然科学、旅游景点、IT计算机、初中教育、党团工作以及中小学生守则等内容。