笠翁对韵-拼音+注释版

导读:注释:李渔,笠翁对韵清李渔qīnglǐyúyīdōng一东tiānduìdìyǔduìfēngdàlùduìchángkōng天对地,雨对风。大陆对长空。shānhuāduìhǎishùchìrìduìcāngqi?ng山花对海树,赤日对苍穹。l?iyǐnyǐnwùmēngmēngrìxiàduìtiānzhōng雷隐隐,雾蒙蒙。日下对天中。fēnggāoqiūyuab

笠翁对韵-拼音+注释版

笠翁对韵 清 李渔 qīnglǐyú

yīdōng

一 东

tiān duìdìyǔ duìfēngdà lùduìchángkōng

天对地,雨对风。大陆对长空。

shānhuāduìhǎishùchìrìduìcāngqi?ng

山花对海树,赤日对苍穹。

l?iyǐnyǐnwùmēngmēngrìxiàduìtiānzhōng

雷隐隐,雾蒙蒙。日下对天中。

fēnggāoqiūyuabáiyǔjìwǎnxiáh?ng

风高秋月白,雨霁晚霞红。

niúnǚarxīngh?zuǒy?ushēnshāngliǎngyàod?uxīdōng

牛女二星河左右,参商两曜斗西东。

shíyuasāibiānsàsàhánshuāngjīngshùlǚ

十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;

sāndōngjiāngshàngmànmànshu?xuělěngyúwēng(塞读第四声,表示边界上险要地方:要~。~外)

三冬江上,漫漫朔雪冷鱼翁。

h?duìhànlǜduìh?ng

河对汉,绿对红。

yǔb?duìl?igōng

雨伯对雷公。

yānl?uduìxuěd?ngyuadiànduìtiāngōng

烟楼对雪洞,月殿对天宫。

yúnàidàirìt?ngm?ng

云叆叇,日曈朦。

làjīduìyúp?ng

腊屐对渔蓬。

gu?tiānxīngsìjiàntǔhúnyuarúgōng

过天星似箭,吐魂月如弓。

yìlǚkaf?ngm?iziyǔchítíngr?nyìh?huāfēng

驿旅客逢梅子雨,池亭人挹荷花风。

máodiàncūnqiánhàoyuazhuìlínjīchàngyùn

茅店村前,皓月坠林鸡唱韵;

bǎnqiáolùshangqīngshuāngsuǒdàomǎxíngzōng

板桥路上,青霜锁道马行踪。

shānduìhǎihuáduìsōng

山对海,华对嵩。

sìyuaduìsāngōng

四岳对三公。

gōnghuāduìjìnliǔsāiyànduìjiāngl?ng

宫花对禁柳,塞雁对江龙。

qīngshǔdiànguǎnghángōng

清暑殿,广寒宫。

shícuìduìtíh?ng

拾翠对题红。

zhuāngzhōumanghuàdi?lǚwàngzhàofēixi?ng

庄周梦化蝶,吕望兆飞熊。

běiyǒudāngfēngtíngxiàshànnánliánpùrìshěngdōnghōng

北牖当风停夏扇,南帘曝日省冬烘。

hawǔl?ut?uyùdín?ngcánxiānzǐyua

鹤舞楼头,玉笛弄残仙子月;

fangxiángtáishàngzǐxiāochuīduànměir?nfēng

凤翔台上,紫箫吹断美人风。

注释: 李渔,字笠鸿、适凡,号笠翁,浙江兰溪人氏。康熙年时,流寓金陵。其家设有戏班,常给各地达官贵人门下演出。《笠翁对韵》,共二卷,上卷为上平声各韵,下卷为下平声各韵,共三十韵。以联对形式介绍各韵中常用字及对仗方 法。

天对地,雨对风。大陆对长空。

【长空】宽广高远的天空。毛泽东《蝶恋花〃答李淑一》:万里长空且为忠魂舞。

山花对海树,赤日对苍穹。

【山花】山间野花。北周庾信《咏画屏风诗》:?水流平涧下,山花满谷开。?唐杜甫《早花》诗:?腊日巴江曲,山花已自开。?金赵秉文《仿摩诘?独坐幽篁里?》诗:?石上多古苔,山花间红碧。?

【海树】海边的树。(南齐)谢眺诗:?暖暖江村见,离离海树出。?

【赤日】(1).红日;烈日。唐杜甫《晚晴》诗:?南天三旬苦雾开,赤日照耀从西来。?宋王安石《元丰行示德逢》:?四山翛翛映赤日,田背坼如龟兆出。?《水浒传》第十六回:?赤日炎炎似火烧,野田禾稻半枯焦。?

(2).比喻天子。唐杜甫《奉同郭给事汤东灵湫作》:?有时浴赤日,光抱空中楼。?仇兆鳌注:?天子所浴,故比之赤日也。?

【苍穹】苍,青色。穹(qióng穷),穹隆,原意是高大圆顶的空间。这里借指天空。苍穹即青天。《尔雅?释天》:?穹苍,苍天也。?

雷隐隐,雾蒙蒙。日下对天中。

【雷隐隐】雷声不分明的样子。隐隐,雷声或车声。旧题司马相如《长门赋》:?雷隐隐而响起兮,象君主之车音。?古诗《孔雀东南飞》:?府吏马在前,新妇车在后,隐隐何甸甸。俱会大道口。?

【雾蒙蒙】雾迷茫的样子。

【日下】(1)目前;眼下。日下天气已凉。

(2)旧时?日?指帝王,?日下?指京都。

(3)日入。日没。太阳落下去。日下西山头。

【天中】(1)天的中央。汉王充《论衡〃谈天》:?极为天中,方今天下在天极之南。?《晋书〃天文志上》:?北斗七星在太微北,七政之枢机,阴阳之元本也。故运乎天中,而临制四方,以建四时,而均五行也。?

(2)犹中天,天半。《艺文类聚》卷七六引北周王褒《京师突厥寺碑》:?应现十方,分身百佛,上极天中,下穷地际。?

(3)谓鼻之所在。《三国志〃魏志〃管辂传》:?鼻者艮,此天中之山,高而不危,所以长守贵也。?裴松之注:?相书谓鼻之所在为天中,鼻有山象,故曰‘天中之山’也。?

风高秋月白,雨霁晚霞红。

【风高】(1)风大。唐杜甫《湖中送敬十使君适广陵》诗:?秋晚岳增翠,风高湖涌波。?唐柳宗元《田家》诗之三:?风高榆柳疎,霜重棃枣熟。?

(2)风仪高超。《魏书〃高允传》:?荣曜当时,风高千载。?

秋月白:白,今读阳平,古入声字,所以是仄声。白居易诗:?东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。?

牛女二星河左右,参商两曜斗西东。

【牛女二星河左右】牛,牵牛星。女,织女星。河,银河。《古诗十九首》:?迢迢牵牛星,皎皎河汉女。?

【参商两曜斗西东】参和商是二十八宿中的两宿。商即辰,也即是心宿。参宿在西方,心宿居东方,古人往往把亲友久别难逢比为参商。杜甫诗:?人生不相见,动如参与商。?斗,指二十八宿之一的斗宿,不是北斗。两曜,古人把日、月、五星称七曜,曜就是星。又解,《左传?昭元年》载,传说高辛氏有二子,长阏(yān淹)伯,季实况。兄弟不睦,日寻戈矛。帝迁阏于商丘,主辰;迁况于大夏,主参,使之永不相遇。(喾,传说上古帝王名,号高辛氏)。

十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上,漫漫朔雪冷渔翁。

【飒飒】形容风吹动树木枝叶等的声音。

【戍旅】以兵卒防守边疆。如:戍守。左传僖公三十年:秦伯说,与郑人盟,使杞子﹑逢孙﹑杨孙戍之乃还。宋陆游十一月四日风雨大作诗:僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

【漫漫】广远无际。

【朔雪】北方的雪。南朝宋鲍照学刘公干体诗五首之三:胡风吹朔雪,千里度龙山。唐戴叔伦吊畅当诗:朔雪恐迷新冢草,秋风愁老故山薇。

河对汉,绿对红。雨伯对雷公。

【河对汉】河,黄河。汉,汉水。由于河可以借指银河,汉也可借指银河。(宋)秦观词:?纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗渡。?

【雨伯对雷公】雨伯、雷公是古代神话中的雨神和雷神。雨伯原称雨师,为了属对工整,这里把师改作伯。

烟楼对雪洞,月殿对天宫。

【烟楼】(1)耸立于烟云中之高楼。唐李峤《奉和幸韦嗣立山庄侍宴应制》:?石磴平黄陆,烟楼半紫虚。?

(2)烟囱。宋苏轼《与陈季常书》之十六:?在定日作《松醪赋》一首,今写寄择等,庶以发后生妙思,着鞭一跃,当撞破烟楼也。?

【雪洞】被雪封住的山洞。《西游记》第四八回:?陈老见三藏不快,又打扫花园,大盆架火,请去雪洞里闲耍散闷。?比喻华美洁净的居室。《三侠五义》第六五回:?好体面屋子,雪洞儿似的,俺就是住不起。?

【月殿】(1).月宫。南朝梁简文帝《玄圃园讲颂》序:?风生月殿,日照槐烟。?唐李咸用《雪》诗:?高楼四望吟魂敛,却忆明皇月殿归。?《醒世恒言〃吴衙内邻舟赴约》:?分明月殿瑶池女,不信人间有异姿。?清洪昇《长生殿〃重圆》:?离却玉山仙院,行到彩蟾月殿,盼着紫宸人面。?

(2).比喻登科做官。唐鲍溶《送王损之秀才赴举》诗:?名在乡书贡,心期月殿游。?明高明《琵琶记〃才俊登程》:?云梯月殿图贵显,水宿风餐莫厌贫。?明高明《宦邸忧思》:?只为那云梯月殿多劳攘,落得泪雨如珠两鬢霜。?

【天宫】上帝或诸神在天上的住所;天国。

云叆叇,日曈曚。蜡屐对渔篷。

【叆(音爱)叇(音代)】浓云蔽日之状。木华《海赋》:?叆叇云布。?

【曈曚(音童蒙)】太阳将出天色微明的样子。

【蜡屐(音鸡)】古人穿的一种底下有齿的木鞋,以蜡涂抹其上,叫蜡屐。晋人阮孚性旷达,一次,客人来访,正赶上他在以蜡涂屐,并且心情平静、自言自语地说:?未知一生当著几两(双)屐。?后世就成了典故。谢灵运亦有登山蜡屐。

过天星似箭,吐魄月如弓。

【过天星】这里指流星(陨星)。过,可平仄两读,这里读平声。

【吐魄月】魄,又作霸,月球被自身遮掩的阴影部分。古人对月的圆缺道理不理解,以为月里有只蟾蜍,是由它反复吞吐造成的。吐魄月就是刚被吐出的月,指新月,所以说它如弓。李白诗:?蟾蜍薄太清,蚀此瑶台月,圆光亏中天,金魄遂沦落。?

驿旅客逢梅子雨,池亭人挹藕花风。

【驿旅客逢梅子雨】古代官府设立的招待往来官员的旅舍(音社)。驿旅,住在驿舍的旅客。梅子雨:即梅雨、黄梅雨。中国南部五月至七月﹑日本南部六月及七月初所下的雨,因正值梅子成熟的时节,故称为梅雨。亦称为霉雨﹑黄梅雨。(宋)贺铸词:?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。?

【池亭人挹藕花风】挹:酌酒。这句的意思是:荷花香气阵阵吹来,人们在亭台上饮酒。(元)王恽(音运)诗:?人立藕花风?。

茅店村前,皓月坠林鸡唱韵;板桥路上,青霜锁道马行踪。

【皓月】月光茫茫的样子。

【茅店村前,皓月坠林鸡唱韵;板桥路上,青霜锁道马行踪】这一联是从(唐)温庭筠《商山早行》中?鸡声茅店月,人迹板桥霜?两句诗隐括出来的。

山对海,华对嵩。四岳对三公。

【华对嵩】华,读去声,西岳华山。嵩(音松),中岳嵩山。

【四岳对三公】四岳,传说尧时分掌四时、方岳的官。三公:古代天子以下最大的三个官员,各代的职称并不一致,如周朝以太师、太傅、太保为三公,西汉以大司马、大司徒、大司空为三公,东汉又以太尉、司徒、司空为三公等等。四岳又释指东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山。三公又释为星名。《晋书?天文志上》:?三公在北三星曰九卿内坐,主治万事。?

宫花对禁柳,塞雁对江龙。

【禁柳】古代皇帝居住的城苑禁止百姓出入,所以称禁宫;禁柳即宫廷中的柳树。(唐)钱起诗:?二月黄鹂飞上林,春城紫禁晓阴阴。长乐钟声花外尽,龙池柳色雨中深。?后二句之花、柳即宫花、禁柳。

清暑殿,广寒宫。拾翠对题红。

【清暑殿】《宋书?符瑞志》:?清暑爽立,云堂特起。?相传三国时吴有避暑宫,夏日清凉不热。

【广寒宫】神话里称月亮中的宫殿为广寒宫。锦绣万花谷卷一引东方朔十洲记:冬至后,月养魄于广寒宫。唐˙鲍溶˙宿水亭诗:雕楹彩槛压通波,鱼鳞碧幕衔曲玉。夜深星月伴芙蓉,如在广寒宫里宿。

【拾翠】曹植《洛神赋》:?或采明珠,或拾翠羽。?原指拾找象翡翠一样的羽毛,后来把青年妇女采集鲜花野草也称作拾翠,如杜甫诗:?佳人拾翠春相问?,(宋)张先词:?芳洲拾翠暮忘归?。

【题红】刘斧《青琐高议》载:(唐)僖宗时士人于祐,偶然中从御沟流水上拾到一片红叶,上面题有两句诗。?流水何太急,深宫尽日闲。殷勤谢红叶,好去到人间。?于祐和了两句:?曾闻叶上题红怨,叶上题诗寄阿谁??放在上游,红叶随水又流入宫中。后于祐娶得宫中韩夫人为妻,谈及此事,其妻倍感惊异,原来当年题诗红叶的就是她。于是她又题了一首诗:?一联佳句随流水,十载幽思满素怀。今日却成鸾凤友,方知红叶是良媒。?

庄周梦化蝶,吕望兆飞熊。

【庄周梦化蝶】庄周,我国战国时期著名的哲学家、文学家。他的思想表面上是达观的,实质上是消极悲观的。他曾写道:?昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也;自喻适志与,不知周也。俄然觉,则蘧蘧(音渠)然周也。不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶则必有分矣,此之谓物化。?后人常用这个典故,如李白诗:?庄周梦蝴蝶,蝴蝶为庄周。?(唐)李商隐诗:?庄周晓梦迷蝴蝶。?

【吕望兆飞熊】吕望,即太公望,又称姜太公,他曾辅佐周文王、武王,最后灭掉商纣,建立了西周王朝。传说周文王一夜梦见飞熊进帐,经人占卜,说是将得到贤人的吉兆。第二天出猎,果然遇到姜太公。

北牖当风停夏扇,南帘曝日省冬烘。

【北牖】牖(音友),窗户。北牖,北窗。

【南帘曝日省冬烘】:曝(音瀑),晒。曝日即晒太阳。冬烘,原意是指人头脑不清,(宋)范成大诗:?长官头脑冬烘甚,迄汝青钱买酒回。?这里借来同?夏扇?对仗,就是冬天的火炉的意思。

鹤舞楼头,玉笛弄残仙子月;凤翔台上,紫箫吹断美人风。

【鹤舞楼头,玉笛弄残仙子月】(唐)李白诗:?黄鹤楼头吹玉笛,江城五月落梅花。?《齐谐记》:?仙人子安曾驾鹤经过黄鹤楼。?楼旧址在武昌黄鹤矶上,为古时游览胜地。

【凤翔台上,紫箫吹断美人风】《列仙传》载:秦穆公有女名弄玉,好道。时有人名萧史,善吹箫作鸾凤鸣。穆公把女嫁给萧史,并为他们筑了一所凤凰台。史教弄玉以箫吹凤鸣声,凤凰聚止其屋。一日,萧史乘龙,弄玉跨凤,双双升仙而去。后人在诗歌中经常引用这个掌故。如李白的《凤台曲》:?尝闻秦帝女,传得凤凰声。是日逢仙子,当时别有情。人吹彩箫去,天借绿云迎。曲在身不返,空余弄玉名。?

博泰典藏网btdcw.com包含总结汇报、出国留学、自然科学、IT计算机、外语学习、医药卫生、计划方案、党团工作以及笠翁对韵-拼音+注释版等内容。